Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem Pani/Pana („Odwiedzających” Sklepu internetowego fomann.com) danych osobowych jest Fomann Sp. z o.o. z siedziba Rynek Główny 28, 31-010 Kraków.
  2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających („dane”) prosimy wysyłać na adres office@fomann.com lub na podany wyżej adres poczty tradycyjnej.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się na podstawie:
   1. art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego serwis24h.info pomiędzy Odwiedzającym a Administratorem Danych („umowa”),
   2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych.
   3. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy.
   4. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa i udzielenie odpowiedzi na zapytania Odwiedzających.
   5. art. 6 ust. 1 lit f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora jakim jest marketing bezpośredni realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią.
  4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Odwiedzających:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. adres korespondencyjny,
   4. numer telefonu,
   5. przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.
  5. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzane przez Administratora w celu:
   1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
   2. odpowiedzi na zapytanie Odwiedzających,
   3. marketingu bezpośredniego realizowanego przez administratora lub stronę trzecią.
  6. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzana przez okres realizacji umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Umowy lub też z daną osobą Odwiedzającą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
  7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  8. Odwiedzającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  9. Odwiedzający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator będzie nadal mógł przetwarzać dane osobowe Odwiedzającego tylko wówczas, gdy wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Odwiedzającego lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przy czym, jeżeli sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie już w żadnym przypadku mógł przetwarzać danych osobowych Odwiedzającego w tym celu.
  10. Odwiedzający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  11. Podanie przez Odwiedzających danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji umowy sprzedaży. W przypadku nie podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
  12. Dane osobowe odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi doręczenia listów i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz spółkom badającym stopień zadowolenia klientów za pośrednictwem ankiet elektronicznych.
  13. Poza wskazanymi podmiotami dane Odwiedzających mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  14. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane osobowe
  1. Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:
   1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
   2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
   3. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
  2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.
  3. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
  4. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio – od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę DreamCommerce w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.
  6. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  7. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
  8. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 3. Ciasteczka (cookies)
  1. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z ofertą oraz promocjami firmy Fomann!

Mail nie będzie nigdy przekazywany osobom trzecim, a wszelkie wysłane przez nas newslettery będą zawierały niezbędne informacje.