Regulamin

 1. Informacje Ogólne
  1. Serwis Internetowy działający pod adresem www.fomann.com. (dalej zwany w niniejszym regulaminie Serwisem Internetowym) jest prowadzony przez Fomann Sp. z o.o. (dalej zwanego w niniejszym regulaminie Sprzedawcą).
  2. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich następuje zawarcie przez Kupującego umowy nabycia towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pomocą Serwisu Internetowego, a także warunki korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkowników.
  3. Przez Kupującego rozumie się osobę, która zawarła ze Sprzedawcą umowę zakupu towarów za pomocą Serwisu Internetowego, na warunkach objętych niniejszym regulaminem.
  4. Przez towary rozumie się produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym w szczególności części zamienne do maszyn.
  5. Przez Użytkowników rozumie się osoby korzystające z Serwisu Internetowego, w tym osoby, które założyły konto użytkownika w Serwisie Internetowym.
  6. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Serwis Internetowy
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż oferowanych przez siebie towarów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  2. Do skorzystania z Serwisu Internetowego w celu dokonania zamówienia niezbędny jest komputer lub inne urządzenie pozwalające na odtwarzanie stron www spełniające następujące wymagania:
   1. ……………………..
   2. ……………………..
  3. Użytkownicy mogą założyć w Serwisie Internetowym konto użytkownika co pozwoli na szybsze i łatwiejsze składanie zamówień za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  4. Użytkownik może założyć konto użytkownika w Serwisie Internetowym poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Dla założenia konta użytkownika wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres, adres e-mail oraz nr telefonu. W przypadku zakładania konta dla firmy konieczne będzie podanie nr NIP, dla celów wystawienia faktury VAT.
  5. Założenie konta w Serwisie Internetowym wymaga akceptacji niniejszego regulaminu i stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na możliwości korzystania z funkcjonalności konta użytkownika w Serwisie Internetowym.
  6. Wyżej wymieniona umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Użytkownik może złożyć wypowiedzenie poprzez usunięcie konta w Serwisie Internetowym lub pisemnie albo drogą e-mail. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę pisemnie lub drogą e-mail.
  7. Po upływie terminu wypowiedzenia Sprzedawca usuwa konto użytkownika w Serwisie Internetowym, jeżeli nie zostało ono wcześniej usunięte przez Użytkownika.
  8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępu do konta Użytkownika w Serwisie Internetowym nie ma wpływu na ważność zawartych umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania loginu i hasła do Serwisu Internetowego w poufności i do nieudostępniania ich osobom trzecim.
  10. Sprzedawcy przysługują wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów oraz utworów objętych Serwisem Internetowym, a Użytkownicy nie mają prawa, bez zgody Sprzedawcy, do wykorzystywania tych materiałów i utworów, za wyjątkiem korzystania z Serwisu Internetowego na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 3. Zamówienie
  1. Zamówienie na towary składa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego, określając ilość oraz rodzaj zamawianych towarów.
  2. Zamówienie może być złożone z wykorzystaniem konta użytkownika w serwisie lub też bez zakładania takiego konta. W przypadku złożenia zamówienia bez zakładania konta użytkownika konieczne będzie podanie następujących danych: imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres, adres e-mail oraz nr telefonu. W przypadku zamówień składanych przez firmy konieczne będzie podanie nr NIP, dla celów wystawienia faktury VAT.
  3. Zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje w momencie poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Sprzedawca przekaże informację o przyjęciu zamówienia w Serwisie Internetowym, a także na adres e-mail wskazany przy rejestracji konta użytkownika w Serwisie Internetowym lub też w formularzu zamówienia.
  4. W przypadku, gdyby Sprzedawca nie potwierdził przyjęcia zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie przestaje być wiążące dla składającego zamówienie.
  5. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia, w szczególności w sytuacji gdyby okazało się, że Sprzedawca nie dysponuje towarem określonym w zamówieniu lub z innych ważnych powodów.
 4. Cena i płatności
  1. Wszelkie ceny wskazane w Serwisie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotówkach lub euro , uwzględniającymi właściwą stawkę podatku VAT.
  2. Ceny wskazane w Serwisie Internetowym są cenami za pojedynczą sztukę danego towaru, zgodnie z opisem w Serwisie Internetowym.
  3. Obok ceny za towar Kupujący zobowiązany będzie również do zapłaty kosztów dostawy. Koszt dostawy zostanie wskazany w Serwisie Internetowym przy składaniu zamówienia lub będzie indywidualnie wyceniany przy wysyłkach zagranicznych.
  4. Płatności za zamówienia dokonywane w ramach Serwisu Internetowego mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą platformy PayU w formie przedpłaty, z uwagi na konieczność przygotowania i indywidualnego zapakowania zamówionych towarów przez Kupującego.
  5. Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu świadczenia usług płatności online w ramach systemu Dotpay. Brak akceptacji oznacza konieczność rezygnacji z zakupu.
 5. Realizacja zamówienia
  1. Po złożeniu i przyjęciu zamówienia, zamówione przez Kupującego towary są przygotowywane, pakowane, a następnie wysyłane za pomocą przesyłki kurierskiej.
  2. Zamówienie jest realizowane w terminach podanych w Serwisie Internetowym, przy czym przy liczeniu terminu uwzględnia się jedynie dni robocze.
  3. Przez dni robocze rozumie się każdy dzień za wyjątkiem soboty, niedzieli, wigilii Bożego Narodzenia oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Zamówienie uważa się za zrealizowane w dacie przekazania zamówionych towarów kurierowi.
 6. Odpowiedzialność za jakość świadczenia i procedura reklamacji
  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych. W celu zapewnienia najwyższej jakości dostarczanego towaru, przed każdą wysyłką, zamówiony towar przechodzi indywidualną kontrolę jakości.
  2. Z uwagi na charakter oferowanych towarów, mogą różnić się od siebie, w Serwisie Internetowym przy każdym produkcie na wagę podane są zakresy wagi i inne jego cechy. Jeżeli dany towar mieści się w podanym w Serwisie Internetowym zakresie (w szczególności w zakresie wagowym), to nie może to być podstawą przyjęcia, iż dany towar ma wadę.
  3. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanych towarów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  4. W przypadku zaistnienia wady, za którą odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia o tym Sprzedawcę. Zgłoszenie następuje pisemnie, bądź też drogą elektroniczną na adres e-mail office@fomann.com W zgłoszeniu Kupujący powinien szczegółowo opisać wadę, w miarę możliwości dołączając również dokumentację fotograficzną, co przyśpieszy procedurę rozpatrywania reklamacji.
  5. W przypadku zaistnienia wady, Kupujący ma prawo do żądania dostarczenia towaru wolnego od wad, naprawy towaru, obniżenia ceny bądź też odstąpienia od umowy jeżeli wada jest istotna, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
  6. Sprzedawca odpowiada na reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 7. Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VII.7 i w pkt. VII.9. niniejszego regulaminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa wyżej nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
    2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednakże zastosowanie formularza nie jest obligatoryjne. Do zachowania terminu do dostąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedawcy przez Kupujących oraz Użytkowników jest Sprzedawca. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
  2. Niniejszy regulamin nie może być interpretowany w sposób prowadzący do ograniczenia bądź też wyłączenia jakichkolwiek uprawnień przysługujących Konsumentowi na podstawie ustawy o prawach konsumenta bądź też innych właściwych przepisach prawa.
  3. Kontakt ze Sprzedawcą może nastąpić w formie pisemnej na adres Rynek Główny 28 Kraków, a także na adres e-mail office@fomann.com oraz pod numerem telefonu 734125841
  4. Informacje odnośnie sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów można uzyskać pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  5. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  6. Sprzedawca, w szczególności w sytuacji zmiany zakresu oferowanych towarów oraz zmian funkcjonalności Serwisu Internetowego, może dokonać zmiany niniejszego regulaminu. O dokonanych zmianach Sprzedawca informuje Użytkowników posiadających konta w Serwisie Internetowym poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
  7. Użytkownikowi, w sytuacji o której mowa wyżej przysługuje prawo do złożenia oświadczenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie regulaminu, o rozwiązaniu umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
  8. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na warunki dotychczas zawartych umów sprzedaży, do których stosuje się dotychczasowe postanowienia niniejszego regulaminu.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z ofertą oraz promocjami firmy Fomann!

Mail nie będzie nigdy przekazywany osobom trzecim, a wszelkie wysłane przez nas newslettery będą zawierały niezbędne informacje.