Ogólne warunki sprzedaży towarów

 1. DEFINICJE:

  Określenia zawarte w niniejszym dokumencie oznaczają:

  1. 1) „OWS”- Ogólne Warunki Sprzedaży.

  2. 2) „Kupujący” oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną zawierająca Umowę ze Sprzedającym,

  3. 3) „Sprzedający” oznacza: FOMANN SP. Z O.O.

  4. 4) „Umowa”: umowa Sprzedaży Towaru/Towarów na zasadach określonych w OWS bądź określonych odrębnie przez Sprzedającego i Kupującego.

  5. 5) „Sprzedaż” oznacza: dostarczenie Towaru i przeniesienie własności na zasadach określonych w Umowie i OWS,

  6. 6) „Towar/Towary” oznacza: przedmiot sprzedaży wskazany w Umowie,

  7. 7) „Gwarancja” oznacza: gwarancję w rozumieniu kodeksu cywilnego w zakresie uregulowanym w Umowie lub OWS,

  8. 8) „Rękojmia” oznacza: rękojmię w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  9. 9) „Zamówienie” oznacza zamówienie składane Sprzedającemu przez Kupującego, którego integralną częścią stanowią OWS.

  10. 10) „Prawa własności intelektualnej” oznaczają: wszelkie autorskie prawa majątkowe, prawa do wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, nazwy towarowe, znaki towarowe, wszelkie efekty prac z zakresu twórczości intelektualnej,

  11. 11) DTR – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa.

 2. ZASTOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY:

  1. 2.1. Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się w przypadku, gdy Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej.

  2. 2.2. W przypadku niedających się usunąć sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Sprzedaży z Umową stosuje się postanowienia Umowy.

  3. 2.3. Kupujący nie jest uprawniony do zmiany OWS, ich poprawek, skreśleń. Jakiekolwiek odstępstwo od OWS, pod rygorem bezskuteczności musi wynikać z Umowy.

  4. 2.4. Do stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie stosuje się żadnych innych ogólnych warunków umów, wzorów umów lub regulaminów dostarczonych przez Kupującego, chyba, że Sprzedający wyraził zgodę na piśmie na ich włączenie do Umowy.

 3. ZAWARCIE UMOWY:

  1. 3.1. Umowa może zostać zawarta w jeden z następujących sposobów:

  2. 3.1.1 w formie dokumentu podpisanego przez obydwie Strony, lub

  3. 3.1.2. poprzez przyjęcie i potwierdzenie przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Kupującego,

  4. 3.1.3. poprzez przyjęcie przez Kupującego oferty złożonej przez Sprzedającego.

  5. 3.2. W sposób określony w pkt.3.1.1. Umowa jest zawierana po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami lub przyjęciu przez jedną ze Stron treści Umowy przygotowanej przez drugą Stronę. W takim dokumencie zawarte jest postanowienie o stosowaniu OWS lub postanowienia o niestosowaniu niektórych postanowień OWS albo ich modyfikacji.

  6. 3.3. W sposób określony w pkt.3.1.1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej bądź poprzez złożenie podpisu przez każdą ze stron pod treścią dokumentu, bądź poprzez wymianę dokumentu o identycznej treści podpisanego przez każdą ze Stron.

  7. 3.4. W przypadku złożenia podpisu pod jednym dokumentem bez jednoczesnej obecności Stron, Kupujący podpisuje co najmniej dwa egzemplarze Umowy i przesyła je na adres Sprzedającego. Sprzedający podpisuje otrzymane egzemplarze Umowy i przesyła na adres podany przez Kupującego przeznaczone dla Kupującego egzemplarze Umowy. Jeżeli Strony nie uzgodnią wprost inaczej, Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Kupującego przeznaczonych dla niego egzemplarzy Umowy. W przypadku, gdy Umowa jest zawierana przy jednoczesnej obecności obydwu Stron, Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

  8. 3.5. Zamówienie musi co najmniej zawierać oznaczenie Stron, dokładne określenie przedmiotu Umowy, cenę, termin i miejsce dostawy. Zamówienie musi również zawierać stwierdzenie, że stosunki pomiędzy Stronami będą regulowały postanowienia OWS.

  9. 3.6. Jeżeli w Zamówieniu nie jest zawarta data do jakiej Kupujący będzie oczekiwał potwierdzenia Zamówienia, Sprzedający może dokonać potwierdzenia nie później niż 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia od Kupującego.

  10. 3.7. Zamówienie nie może zawierać propozycji zmian OWS lub propozycji wyłączenia niektórych ich postanowień.

  11. 3.8. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Kupujący otrzymał od Sprzedającego Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia. Wyłącz się możliwość milczącego lub dorozumianego przyjęcia Zamówienia.

  12. 3.9. Zamówienie oraz Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia składane są w formie:

  13. 3.9.1. pisemnej,

  14. 3.9.2. elektronicznej,

  15. 3.9.3. za pośrednictwem faks.

  16. 3.10. Oferta składana jest Kupującemu przez Sprzedającego. Oferta zawiera istotne elementy Umowy oraz oświadczenie o stosowaniu w całości lub części postanowienia OWS. Oferta może również modyfikować niektóre postanowienia OWS.

  17. 3.11. Oferta składana jest w jednej z form opisanych w pkt. 3.9.

  18. 3.12. W przypadku, gdy oferta składana jest w formie elektronicznej, oferta wiąże Sprzedającego na zasadach określonych w treści oferty oraz OWS, jeżeli Kupujący niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oferty. Strony wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą obowiązywanie art.66¹§2 kodeksu cywilnego.

  19. 3.13. Oferta wiąże Kupującego z momentem przyjęcia. Przyjęcie Oferty następuje w jednej z form określonych w pkt. 3.9.

  20. 3.14. Wyłącza się pomiędzy Stronami przyjęcie oferty z zastrzeżeniami w rozumieniu art.68¹§1 kodeksu cywilnego. Wyłącza się również możliwość dorozumianego lub milczącego przyjęcia oferty.

 4. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO:

  1. 4.1 Sprzedający dostarcza Towary na następujących zasadach:

  2. 4.1.1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  3. 4.1.2 z zachowaniem norm jakościowych określonych ew. w Umowie lub przepisach prawa;

  4. 4.1.3 w stanie wolnym od wad, a także nie obciążonych prawami osób trzecich;

  5. 4.1.4 w terminie określonym w Umowie;

  6. 4.1.5 w ilości określonej w Umowie.

 5. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO:

  1. 5.1. Kupujący zobowiązany jest do:

  2. 5.1.1. współpracy ze Sprzedającym w określeniu parametrów i cech Towaru.

  3. 5.1.2.przyjęcia Towaru;

  4. 5.1.2. udziału w czynnościach odbioru Towaru;

  5. 5.1.3. terminowej zapłaty całości ceny.

 6. DOSTAWA:

  1. 6.1. Towary zostaną dostarczone przez Sprzedającego do miejsca dostawy określonego w Umowie lub Zamówieniu. Jeżeli z Umowy i Zamówienia nie wynika miejsce dostawy, za miejsce dostawy przyjmuje się siedzibę Kupującego.

  2. 6.2. Towary zostaną dostarczone w godzinach uzgodnionych z Kupującym telefonicznie, a jeżeli takiego uzgodnienia nie było w godzinach pracy Kupującego.

  3. 6.3. Sprzedający dokonuje dostawy Towarów transportem własnym lub osoby trzeciej.

  4. 6.4. W momencie wydania Towaru Kupującemu przechodzą na niego wszelkie ryzyka utraty i uszkodzenia Towaru.

 7. ODBIÓR TOWARÓW:

  1. 7.1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Strony dokonują odbioru Towarów w momencie dostarczenia Towaru przez Sprzedającego.

  2. 7.2. W przypadku niewzięcia udziału w odbiorze przez Kupującego, Sprzedający jednostronnie podpisuje protokół, ze skutkiem oznaczającym odbiór bez uwag.

  3. 7.3. Kupujący po dostarczeniu Towaru, zobowiązany jest do niezwłocznego jego zbadania i zgłoszenia ewentualnych wad Sprzedającemu.

  4. 7.4. W przypadku, gdy Towar nie odpowiada właściwościom określonym w Umowie (Zamówieniu, Ofercie), Kupujący uprawniony jest do odmowy przyjęcia Towaru do czasu usunięcia wad, a jeżeli wady nie dadzą się usunąć, do dostarczenia Towaru wolnego od wad. Usunięcie wad zostanie dokonane w terminie ustalonym przez Strony, a jeżeli Strony nie dokonały w tym zakresie uzgodnień, nie później niż w terminie 21 dni. W przypadku konieczności wymiany Towaru na wolny od wad, w przypadku braku uzgodnień Stron, wymiana następuje w terminie do 60 dni.

  5. 7.5 W przypadku gdy Kupujący nie odeśle podpisanego protokołu zdawczo odbiorczego w terminie 7 dni od daty dostawy urządzenia lub w terminie 7 dni od daty przesłania protokołu na wskazany przez kupującego adres email stwierdza się że przyjmuje go bez żadnych uwag.
 8. ROZLICZENIA STRON:

  1. 8.1. Wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedającemu wynika z zawartej przez Strony Umowy lub Zlecenia

  2. 8.2. Wynagrodzenie powiększane jest o należny podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  3. 8.3. Zapłata jest dokonywana na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w wystawionej fakturze VAT.

  4. 8.4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

  5. 8.5 Do czasu zapłaty przez Kupującego całości ceny za dostarczony Towar, własność dostarczonego Towaru należy do Sprzedającego.

  6. 8.5.1.Do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny za dostarczony Towar, Kupujący nie może korzystać z dostarczonego Towaru.

  7. 8.5.2. W przypadku odbioru Towaru od Kupującego, który nie zapłacił całości ceny sprzedaży Towaru, Sprzedający obciąży Kupującego wynagrodzeniem za zużyciem Towaru w wysokości odpowiadającej cenie sprzedaży Towaru oraz kosztami naprawy powstałych uszkodzeń.

  8. 8.6. Kupujący nie jest uprawniony do potrącania z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu jakichkolwiek wierzytelności.

  9. 8.7. W przypadku, gdy Kupujący nie może dokonać odbioru Towaru z innych przyczyn niż zawinione przez Sprzedającego, Sprzedający uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu zapłaty ceny za sprzedany oraz miesięcznego obciążania Kupującego kosztami magazynowania Towarów w wysokości 1000 złotych netto plus podatek od towarów i usług.

 9. GWARANCJA I RĘKOJMIA:

  1. 9.1. Sprzedający nie odpowiada względem kupującego z tytułu rękojmi za wady Towaru, chyba, że Strony w Umowie postanowiły inaczej, wtedy postanowienia dotyczące gwarancji stosuje się odpowiednio do rękojmi za wady.

  2. 9.2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zasadach określonych w OWS lub zgodnie informacją znajdującą się w protokole przekazania odbioru który został podpisany przez Kupującego.

  3. 9.3. O ile w Umowie, protokole nie zastrzeżono inaczej, gwarancja zostaje udzielone na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia Towaru Kupującemu w przypadku nowego produktu lub 7 dni od daty dostawy w przypadku Używanego produktu

  4. 9.4 Kupujący traci uprawnienia z gwarancji, jeżeli nie zgłosi wystąpienia wady w terminie 24 godzin od jej ujawnienia.

  5. 9.5. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad tkwiących w Towarze.

  6. 9.6. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres w którym Kupujący nie mógł korzystać z Towaru.

  7. 9.7. Zgłoszenie roszczenia z tytułu gwarancji dokonywane jest z zachowaniem następujących warunków:

  8. 9.7.1. zgłoszenie dokonywane jest pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

  9. 9.7.2. zgłoszenie dokonywane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia wady,

  10. 9.7.3. Kupujący w zgłoszeniu dokonuje opisu wady oraz momentu jej wystąpienia.

  11. 9.8. Sprzedający przystępuje do usunięcia wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 72 godzin od jej zgłoszenia.

  12. 9.9.Sprzedający usuwa wadę w najbliższym możliwym terminie.

  13. 9.10. Jeżeli usunięcie wady wymaga dokonania napraw w siedzibie Sprzedającego, transport Towaru odbywa się na koszt Sprzedającego.

  14. 9.11. W przypadku wystąpienia wady, na podstawie gwarancji Kupujący może domagać się od Sprzedającego naprawienia Towaru, a jeżeli naprawa jest technicznie niemożliwa a wada jest istotna również wymiany Towaru .

  15. 9.12. Kupującemu nie przysługują roszczenia z gwarancji w przypadku:

  16. 9.12.1. mechanicznych uszkodzeń powstałych po dostarczeniu Towaru Kupującemu,

  17. 9.12.2. dokonania samodzielnie napraw bez zgody Sprzedającego przez Kupującego lub osobę trzecią,

  18. 9.12.3. okoliczności i zdarzeń losowych za które nie odpowiada Sprzedający,

  19. 9.12.4. eksploatacji Towaru niezgodnie z przeznaczeniem

  20. 9.12.5. za okres od dnia odbioru Towaru do czasu całkowitej zapłaty ceny za Towar.

  21. 9.13. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie mogą być przez Kupującego przeniesione na osobę trzecią bez pisemnej zgody Sprzedającego.

  22. 9.14 Sprzedający udzielna 6 miesięcy gwarancji na głowice termiczne oraz termotransferowe od dnia terminu dostawy

  23. 9.15,  Kupujący ma prawo zwrócić towar w przypadku gdy jest nie zgodny  zamówieniem w terminie 14 dni od daty dostawy towaru lub daty wystawienia FV VAT. Zwrotowi podlegają tylko koszty towaru bez kosztów dostawy , transportu.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

  1. 10.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego na zasadach ogólnych.

  2. 10.2. Sprzedający odpowiada tylko za szkodę rzeczywiście poniesioną przez Kupującego.

  3. 10.3. Sprzedający nie odpowiada względem Kupującego za utracone korzyści, szkody pośrednie, następcze, szkody związane z postojem.

  4. 10.4. W każdym przypadku odpowiedzialności Sprzedającego za szkodę odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia netto Sprzedającego z tytułu sprzedaży Towaru.

 11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

  1. 11.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej pozostają po stronie Sprzedającego.

 12. SIŁA WYŻSZA:

  1. 12.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania Umowy z powodu siły wyższej.

  2. 12.2. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, którego Strona nie mogła przewidzieć w momencie zawierania Umowy i nie mogła uniknąć oraz na które nie ma wpływu.

  3. 12.3. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej niezwłocznie.

  4. 12.4. W przypadku, gdy działanie siły wyższej trwa dłużej niż 30 dni, każda ze Stron upoważniona jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  5. 12.5. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy następuje z powodu siły wyższej leżącej po stronie Kupującego, Sprzedający ma prawo żądać zapłaty za Towar według stanu zaawansowania jego wytworzenia na dzień rozwiązania Umowy.

 13. POUFNOŚĆ:

  1. 13.1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje o drugiej Stronie jakie powzięły w trakcie wykonywania Umowy, a w szczególności informacje o stosowanych cenach, technologiach, rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych.

  2. 13.2. Wykorzystanie informacji poufnych może nastąpić wyłącznie w celu wykonania umowy.

  3. 13.3. Informacje poufne są chronione przez Stronę analogicznie jak informacje własne.

  4. 13.4. Obowiązek zachowania poufności jest wyłączony w przypadku, gdy:

  5. 13.4.1. informacje są publicznie znane,

  6. 13.4.2. strona uprawniona wyraziła zgodę na udostępnienia informacji,

  7. 13.4.3. o ujawnienie informacji wystąpił uprawniony organ państwowy,

  8. 13.4.4. strona ujawniająca informacje otrzymała je od osoby trzeciej, która była zgodnie z obowiązującym prawem uprawniona do ich rozpowszechniania.

 14. POWIADOMIENIA:

  1. 14.1. O ile Umowa lub OWS nie stanowią inaczej, wszelkie powiadomienia będą przesyłane listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na adres odpowiedniej Strony podany w Zamówieniu lub na inny adres do takich celów, o jakim Strona ta powiadomił drugą Stron na piśmie. Powiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną lub faksem wymagają pisemnego potwierdzenia ich odbioru przez otrzymującą je Stronę. Automatyczne potwierdzenia odbioru nie będą w żadnych okolicznościach traktowane jako potwierdzenie doręczenia powiadomienia.

 15. PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY:

  1. 15.1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie oraz OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

  2. 15.2. Spory wynikające z Umowy oraz niniejszych OWS rozstrzygał będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. 16.1. Umowa i OWS stanowią całość porozumienia Stron. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania niewyrażone w Umowie i OWS.

  2. 16.2. Zmiana OWS w trakcie trwania Umowy nie ma skutku wobec Kupującego, chyba że Kupujący zgodził się na wprowadzenie takiej zmiany.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z ofertą oraz promocjami firmy Fomann!

Mail nie będzie nigdy przekazywany osobom trzecim, a wszelkie wysłane przez nas newslettery będą zawierały niezbędne informacje.